A Büntető.com általános adatkezelési tájékoztatója

A Büntető.com (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletben (a továbbiakban: GDPR) meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelése céljából az általa végzett valamennyi adatkezelési tevékenységre általánosan érvényes információkat a jelen tájékoztató keretében bocsátja az érintett rendelkezésére, függetlenül attól, hogy a személyes adatokat az érintettől gyűjtötte vagy nem tőle szerezte.

A Társaság által végzett adatkezelési tevékenység alapelvei

Személyes adatok kezelését a Társaság jogszerűen, a tisztességes eljárás keretei között és átlátható módon végzi.

Tisztességes és átlátható az adatkezelési eljárás, amennyiben az érintett könnyen hozzáférhető és közérthető módon megfelelő tájékoztatást kap arról, hogy a Társaság mely személyes adatait és hogyan gyűjti, illetve használja fel, milyen módon, mennyi ideig és melyik jogalap alapján kezeli, továbbá kik férhetnek azokhoz hozzá.

A személyes adatok kezelésre kizárólag megfelelő jogalap megléte esetén kerül sor.

A személyes adatokat a Társaság egyértelműen meghatározott és jogszerű célból, valamint ezekkel a célokkal összeegyeztethető módon kezeli úgy, hogy az adatkezelés a legszükségesebb mértékre korlátozódjon.

Annak érdekében, hogy az adatkezelés pontos és naprakész legyen, a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz az adatkezelés célja szempontjából, pontatlan személyes adatok törlése vagy helyesbítése iránt.

A kezelt személyes adatok tárolására olyan módon kerül sor, amely az érintettek azonosítását csak a cél eléréséhez szükséges mértékben teszi lehetővé.

Az adatkezelés érdekében technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Társaság a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

A Társaság alábbiakban felsorolt intézkedései hozzájárulnak az adatbiztonság megteremtéséhez:

 • A felhasználói hozzáférések kezelése (fiókkezelés, hitelesítési információk, jogosultsági rendszer kialakítása).

 • Logikai hozzáférés szabályozása (informatikai hozzáférési jogosultságok kezelése).

 • Nyomon követhetőség (naplózás): a Társaság szabályzatai, rendszertervei leírják az információbiztonsági események naplózásának követelményeit, meghatározzák a hibák naplózását, a hibanaplók elemzését és a hibák elhárításának nyomon követését. A naplóelemzésre szoftveres támogatással kerül sor.

 • Üzembiztonság.

 • Rosszindulatú software-ek kiszűrése és telepítési korlátozások bevezetése: az egyes használt platformoktól és rendszerek fizikai szeparációjától függően a Társaság kialakította a vírusvédelmét, illetve a használható software-ek listáját. A felhasználók tudatosítása kiterjed a vírustámadásokra is.

 • Operációs rendszer védelme (frissítések telepítése, naprakészen tartása).

 • Webhely biztonsággal kapcsolatos intézkedések alkalmazása.

 • Biztonsági mentés.

 • Karbantartás (például: javítócsomagok telepítése).

 • Hálózatbiztonság (tűzfalak, proxy-k, behatolás-védelmi eszközök).

 • Titkosítás.

 • Szegmentálás.

 • Hardware biztonság.

 • Felügyelet (szoftver).

 • Szervezet garanciák, folyamatba épített ellenőrzés.

 • Az adatokhoz való hozzáférés-rendszer és korlátozás.

 • Adatvédelmi kockázatok felmérése, kezelése.

 • Üzemeltetési eljárások és felelősségek meghatározása, dokumentált üzemeltetés, a fejlesztési és tesztelési környezetek elkülönítése.

 • Információátviteli szabályozások és eljárások az információk védett és biztonságos közvetítéséért.

Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok

A Társaság adatkezelési tevékenységével összefüggő - érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos - kérelmet vagy kérést indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti az Adatkezelő, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül.

Az érintettet a Társaság adatkezelési tevékenységével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáféréshez való jog

 • az adatkezelés célja(i);

 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;

 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);

 • az adatkezelés tervezett időtartama;

 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;

 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;

 • az adatok forrása;

 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről;

Helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), amelynek alapján a Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy,

 • a személyes adatokat más módon kezelték;

 • a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;

 • a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;

 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatban került sor.

Amennyiben az érintett olyan személyes adato(ka)t bocsát a Társaság rendelkezésére, amely(eket) az a konkrét adatkezelési céllal összefüggésben nem kért(ek), illetve ahhoz nem szükséges(ek), a Társaság a célszerűség elvével össze nem egyeztető adatokat – amennyiben az aránytalan terhet és költséget nem jelent – indokolással ellátva visszaküldi az érintettnek, vagy abban az esetben, amikor az adatok visszaküldése nem lehetséges, azokat törli vagy megsemmisíti.

Adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike fennáll:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,

 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal esetén (beleértve a profilalkotást is) az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Automatizált döntéshozatal ellen történő tiltakozás abban az esetben nem lehetséges, ha a döntés:

 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan jogszabály teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít,

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először intézzen megkeresést a Társaság jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei valamelyikén vagy forduljon a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez.Panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a Társaság kezeli a személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

Büntető.com